Amsterdam, Mei 1945, week 1.
Dinsdag 1 mei:

63
, Pieter de Vos vraagt Londen om de frequenties 2 en 5 van zendschema Sil te laten vervallen omdat deze constant gestoord worden en hij heeft er het liefst twee lage frequenties voor in de plaats.

54, Pieter wordt gevraagd welke bladzijde van het codeboek heeft gebruikt voor het coderen van zijn bericht nummer 28. Londen kan het niet ontcijferen.

42
, Londen laat Pieter weten dat bericht 48 niet voor hem bestemd was en hij kan het laten vervallen.

64
, Londen vraagt Henk Veeneklaas om de Engelse Admiraliteit informatie te leveren over obstakels in waterwegen en de bereikbaarheid van diverse havens.

83
, Van der Gaag en Neher laten de Grote Advies Commissie weten dat het Militair Gezag 250 kamers nodig heeft ...

84
, Neher herinnert Henri Koot eraan dat de staf van de BNS mannen nodig heeft op het moment van de bevrijding. Deze vraag was al een via Van der Gaag al eens door Prins Bernhard gesteld.

85
, Neher laat de Grote Advies Commissie weten dat er mensen voor de afdelingen nodig zijn, hoewel de door de GAC gemaakt plannen gezien recente ontwikkeling waarschijnlijk niet doorgaan.
HOOGEVEEN (Mr. G.J. de Lint, officier bij het AHK-OD) moet desondanks toch doorgaan met het zoeken van geschikte personen omdat het MG die misschien toch nodig heeft.

FROM BACKGAMMON VIA NESS STOP MY SIX THREE
(63) STOP REF YOUR FOUR ONE (41) STOP PLEASE CHANGE YOUR FREQ TWO AND FIVE OWING CONSTANT QRM STOP LOWER FREQS ARE MORE FAVOURABLE STOP FREQS MENTIONED ARE ON SIL STOP SEVEN STOP

FROM HOLLAND TO BACKGAMMON STOP OUR FIVE FOUR (54) STOP WE CANNOT DECIPHER YOUR MESSAGE WT NUMBER TWO EIGHT (28) STOP PLEASE TELL US THE NUMBER OF THE PAD WHICH WAS USED STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR FOUR TWO
(42) STOP PLEASE NOTE OUR MESSAGE BROADCAST NUMBER FOUR EIGHT (48) WAS NOT INTENDED FOR YOU AND SHOULD THEREFORE BE CANCELLED STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR SIX FOUR
(64) STOP WILL YOU PLEASE LET US HAVE FOLLOWING INFORMATION FOR THE ADMIRALTY WHENEVER CONVIENT STOP ONE STOP OF WHAT TYPE ARE BEACH OBSTACLES AT THE HOOK OF HOLLAND COMMA YMUIDEN SOUTH OF THE BREAKWATER COMMA ZANDVOORT AND ALSO IF MINES ARE FIXED TO THESE OBSTACLES STOP TWO STOP ARE THERE ANY WRECKS IN THE NEW WATERWAY BETWEEN THE BLOCKSHIPS AT MAASSLUIS  AND THE SEAWARD END OF THE BREAKWATER AT THE HOOK STOP THREE STOP DETAILS OF ANY MINES LAID IN OR AT THE APPROACHES TO YMUIDEN SCHEVENINGEN THE HOOK ROTTERDAM STOP FOUR STOP IS IT POSSIBLE FOR CRAFT DRAWING FOUR AND OR EIGHT FEET TO PASS THE DESTROYED RAILWAY BRIDGE AT DORDRECHT STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT THREE
(83) STOP RICHARD AND DEKKER AAN VM STOP NOODIG VOOR MG KAMERS TWEE HONDERD VIJFTIG ... verder geen tekst leesbaar op copie NIOD.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT FOUR
(84) STOP DEKKER AAN CBS STOP HERINNERD WORDT AAN VERZOEK BNS VIA RICHARD SELECTIE EN OPGAVE TIEN TOT VIJFTIEN PERSONEN VOOR STAF GESCHIKT VVO VC STOP OPGAVE VAN NAMEN WORDT SPOEDIGST VERWACHT STOP NIET WACHTEN TOT ALLEEN GEVONDEN ZIJN MAAR GOEDE FIGUREN DIRECT DOORGEVEN STOP IN BEVRIJDE PLAATSEN MOETEN ONMIDDELLIJK MANNEN TER BESCHIKKING STAAN STOP END OF MESSAGE

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT FIVE
(85) STOP DEKKER AAN VM STOP WIL MET UITZOEKEN PERSONEN VOOR AFDEELINGEN MG VOORT GAAN STOP ONTWIKKELING VAN BEVRIJDING MAAKT TOEPASSING PLANNEN NIET WAARSCHIJNLIJK STOP MG WIL ECHTER WEL NAMEN KENNEN OP BASIS VAN ONS PLAN STOP HOOGEVEEN KAN DUS MET WERK VOORBEREIDING DOOR GAAN STOPWoensdag 2 mei:

174,

175
,

44,

87,

88
,

FROM DC VIA NESS STOP MYN ONE SEVEN FOUR (174) STOP CBS AAN REGEERING STOP ZEER VERHEUGD OVER UITSTEKENDE REGELING LEVENSMIDDELEN STOP STEL VOOR DOOR RADIO ORANJE VAN DEZE VOEDSELVOORZIENING MEDEDEELING TE DOEN ONDER ZEER DRINGENDE TOEVOEGING DAT ALLE SCHIPPERS EN SLEEPBOOTBEMANNINGEN ZICH MET HUN VAARTUIGEN TER BESCHIKKING MOETEN STELLEN BIJ DE BEVRACHTING EN SLEEPVAARTKOMMISSARISSEN EN DAT ZIJ NIET BANG HOEVEN TE ZIJN VOOR VORDERING EN BESCHIETING STOP BOVENDIEN BEKEND MAKEN DAT PUBLIEK GEDULD MOET OEFENEN MET OOG OP TIJD VERGENDE SORTERING TRANSPORT EN DISTRIBUTIE EN GEZIEN DE ZEER BELANGRIJKE AANVOEREN HET PUBLIEK THANS UIT NOG BESCHIKBARE EIGEN VOORRADEN ZIEKEN EN ZWAKKEN MOET HELPEN STOP

FROM DC VIA NESS STOP MIJN ONE SEVEN FIVE
(175) STOP VAN CBS AAN BNS STOP DAAR OOK IN LAATSTEN DAGEN NOG STEEDS NIEUWE VERNIELINGEN WORDEN VOORBEREID DOOR VAAK NOG ZEER FANATIEKE TROEPEN BESTAAT GEVAAR DAT BIJ ONVERWACHTE CAPITULATIE GROOTE VERNIELINGEN ZULLEN WORDEN AANGERICHT STOP DRING DAAROM AAN IN CAPITULATIE VOORWAARDEN COMMANDANTEN PERSOONLIJK VERANTWOORDELIJK TE STELLEN VOOR VERWIJDEREN LADINGEN ALVORENS CAPITULATIE BEKEND WORDT EN ONBESCHADIGD OVERDRAGEN DER ONDER HUN BEHEER STAANDE OBJECTEN NA CAPITULATIE STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR FOUR FOUR (44) STOP YOUR SIX THREE (63) STOP HAVE INSTRUCTED HOME STATION THAT WHERE FREQS TWO AND FIVE APPEAR ON PLAN SIL THEY SHOULD CHANGE THESE TO NUMBER ONE AND FOUR STOP HOPE THIS ARRANGEEMENT BETTER STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR EIGHT SEVEN
(87) STOP AAN DYKSTRA AAN VM STOP REEDS GEMELD OP UW VRAAG VALKE EN BERGER ACCOORD STOP COMMISSARISSEN VOLGENS ONS VOORSTEL OOK PG STOP RESULTATEN IN PAS BEVRIJDE GEBIEDEN GOED STOP GELDERLAND TIJDELIJK GED VAN VOORST ANDEREN NIET AANWEZIG STOP POLITIE VOLGENS PUBLICATIE MG VAN SEPTEMBER STOP ZORG VOORAL ZEER GOEDE VOORBEREIDING ZUIVERING AMBTENAREN EN DIENSTEN STOP ARRESTATIE REGELING STRICT HANDHAVEN STOP NIEMAND HEEFT EENIGE OPDRACHT OM DAAR BUITEN OP TE TREDEN STOP MOEILIJKHEDEN CC HEEL JAMMER EN GEWENSCHT IS ZEER EENDRACHT TE VERZEKEREN STOP MAAR EENDRACHTIGE SAMENWERKING ZET MEN IN OOST EN ZUID NEDERLAND UIT STOP NU GROOT GEBIED BEVRIJD IS WORDT HOOGE INSTELLING CC VAN BIJZONDERE BETEEKENIS STOP OVER NAC EN RI GESPROKEN EN WAARDEERING VOOR PRINCIPE GEVONDEN STOP ZAAK NC ONBEGRIJPELIJK STOP OVERKOMST NOG NIET TOEGESTAAN STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT EIGHT
(88) STOP TO CBS FROM BNS STOP HEB ONDERHANDELINGEN MAANDAG BIJGEWOOND STOP STUUR MORGEN RICHARD OF TERBORG TERUG NAAR BEZET GEBIED MET MACHTIGING OM MET VM EN U VERDERE DETAILS MET VIJAND AF TE SPREKEN STOP ZIE EINDE ZEER SPOEDIG STOP TO BE CONTINUED STOPDonderdag 3 mei:

176,

177
,

178
,

89,

90
,

FROM DC VIA VALIDATE STOP MIJN ONE SEVEN SIX (176) STOP VAN CBS AAN BNS EN REGEERING STOP DUITSCHERS GAAN ONDANKS DEFINITIEVE TOEZEGGINGEN IN BESPREKINGEN TE DEN HAAG VOORT MET HERSTELLEN VAN NIEUWE INUNDATIES STOP ZO WORDT JUIST IN DEZE DAGEN ONDER MEER ZOOALS GEMELD MIJN LAATSTE TELEGRAMMEN DERTIENDE MAART GEINUNDEERD STOP POLDERS DALEN HEUKELEN ASPEREN EN VUREN ZIJN ONDER WATER WAARDOOR ZEER GROOTE SCHADE AAN OOGST EN TEVENS VEPAU KZWMFO ONSCHADELIJK LEEGPOMPEN VAN DEZE POLDERS ZAL SCHADE KUNNEN VERMINDEREN STOP INDRUK BESTAAT DAT DUITSCHE MILITAIRE AUTORITEITEN HIER ONVERSCHILLIG TEGENOVER ZOODAT INDIEN MOGELIJK DRUK BIJ BESPREKINGEN TERZAKE ZEER GEWENSCHT WORDT GEACHT STOP

FROM DC VIA NESS STOP MIJN ONE SEVEN SEVEN (177) STOP VAN CBS AAN BNS STOP ZOOALS U BEKEND HEERSCHT ONDER NEDERLANDSE ILLEGALITEIT IN BREEDE KRING HOEWEL NAAR MKNMWZ OPVATTING TEN ONRECHTE GROOTE TELEURSTELLING OVER VERLOOP VAN ZAKEN LAATSTE WEKEN STOP BOVENDIEN MEENEN ZIJ DIE VAAK GEDURENDE MEER DAN VIER JAAR LEVEN EN GOED HEBBEN GEWAAGD TEN BATE VAN DE VOORBEREIDING EN DER DEFINITIEVE BEVRIJDING MEERENDEEL DAT DEZE OFFERS OM NIET ZULLEN ZIJN GEBRACHT STOP TER VERMYDING VAN AL TE GROOTE DESILLUSIE WELKE TOT ERNSTIGE SPANNINGEN ZOUDEN KUNNEN LEIDEN GEEF IK DRINGEND IN OVERWEGING CAPITULATIE ZOO TE DOEN VERLOOPEN DAT BS OP PASSENDE WIJZE WORDEN INGESCHAKELD VOOR CAPITULATIE AAN BEVOLKING KENBAAR WORDT STOP

FROM DOCTOR X VIA VALIDATE STOP MY ONE SEVEN EIGHT
(178) STOP PLEASE RECODE AND REPHRASE LAST PARA OF YOUR EIGHT THREE (83) TO DC AS FROM QUOTE RESERVE UNQUOTE STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR EIGHT NINE (89) STOP TO CBS STOP ALIIED INTEREST REQUIRE NO ACTION BS AGAINST GERMANS UNTIL FURTHER ORDERS STOP ERASION OF BLACKMARKETING AND GANGSTERS STOP HIGHEST IMPORTANCE FOR POSITION BS THAT ARRANGEMENTS TO ARREST COLLABORATORS  ARE PREPARED AND IN DUE TIME EXECUTED ACCORDING TO PROGRAM STOP APPROPRIATE MEASURE TO SECURE ORDER WITHOUT UNECESSARY VIOLANCE ARE EXPECTED STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NINE ZERO
(90) STOP TO CBS FROM BNS STOP CONTINUATION OF NT EIGHT EIGHT (88) STOP DAAROM ACTIVITEIT BS RICHTEN OP GENOEMDE IN MIJN TELEGRAM NR ACHT NEGEN (89) VOORAL NAGAAN EN DESNOODS GRIJPEN VAN ALLE NEDERLANDSCHE OORLOGS MISDADIGERS IN .... verder geen tekst leesbaar.Vrijdag 4 mei:

92, nederlandse vertaling van bericht 89 van Prins Bernhard aan Henri Koot.

66
, een gedeeltelijke herhaling van bericht 83 waar Veeneklaas om gevraagd had.

67
, Eva Biallosterski bedankt Henk Veeneklaas voor zijn medeleven bij het overlijden van Tobias.

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NINE TWO (92) STOP FOLLOWING DUTCH TEXT OF OUR EIGHT NINE (89) QUOTE BNS AAN CBS STOP GEALLIEERDE BELANGEN VEREISCHEN TOT NADER BERICHT GEEN ACTIE BS TEGEN DUITSCHERS STOP SCHERPE ACTIVITEITEN TER ONDERDRUKKING ZWARTE HANDEL EN GANGSTERS STOP VAN GROOTSTE BELANG VOOR POSITIE BS DAT REGELINGEN DER ARRESTATIE NSB LEDEN EN DERGELIJKE WORDEN VOORBEREID EN TE GELEGENHEID UITGEVOERD OVEREENKOMSTIG PROGRAMMA STOP MAATREGELEN TER BEWARING ORDE ZONDER ONNOODIG GEWELD WORDT VERWACHT UNQUOTE STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SIX SIX
(66) STOP REFERENCE YOUR ONE SEVEN EIGHT (178) STOP FOLLOWING IS REPEAT OF LAST PARAGRAPH OF OUR EIGHT THREE (83) TO DC QUOTE PLAATS DEN HAAG MAAR OOK NAGAAN ZELFDE IN UTRECHT UNQUOTE STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR SIX SEVEN
(67) STOP MY SINCERE THANKS FOR YOUR SYMPATHY STOP EVA STOPZaterdag 5 mei:

96,

97
,

98
,

99
,

100
,

101
,

102
,

111
,

68
,

TO DC VIA SIL STOP OUR NINE SIX (96) STOP TO CBNS STOP THE PRESERVATION OF FOLLOWING IS OF SPECIAL IMPORTANCE STOP RESEARCH AND EXPERIMENTAL ESTABLISHMENT ENGEGED IN THE DEVELOPMENT OF WEAPONS AND WAR MATERIALS STOP STATIC MILITARY HEADQUARTERS STOP WAR FACTORIES AND INDUSTRIAL PLANS EMPLOYED IN THE MANUFACTURE OF ALL FORMS OF MILITARY NAVAL AND AIR WEAPONS AND EQUIPMENT STOP FOLLOWING IS LIST OF SUCH INSTALLATIONS AND THE SPECIAL EQUIPMENT IN EACH ONE WHICH IS OF PARTICULAR IMPORTANCE STOP E AND R BOAT PEN LOCATED SOUTH OD HARRING HAVEN YMUIDEN FOR EQUIPMENT AND E BOAT TORPEDOES STOP END PART ONE STOP

TO DC VIA SIL OUR NR NINE SEVEN (97) STOP PART TWO STOP INTERCEPT AND DF STATION LOCATED DEN HELDER FOR TRANSMITTERS AUTO SEARCH EQUIPMENT STOP E AND R BOAT PEN LOCATED EAST SIDE OF WAALHAVEN ROTTERDAM FOR E BOAT TORPEDOES STOP INSTITUTE POLYTECHNIQUE LOCATED DELFT FOR AIRCRAFT DATE STOP SURVEY MAP DEPOT LOCATED HUIS VAN DEN ARBEID AT DORDRECHT FOR MAPS AND TRIANGULATION DATA STOP REPEATER STATION TELEPHONE EXCHANGE AND TELEGRAPH OFFICE LOCATED CORNER OF POTTERSTRAAT UTRECHT STOP DUTCH WAR DEPOT ARMY DIRECTORATE LOCATED ZAANDAM STOP WT STATION LOCATED YMUIDEN STOP HARBOUR YMUIDEN LADDER TYPE STOP DEFENCE STOP AMSTERDAM UNIVERSITY FOR MEDICAL PERSONNEL AND DOCUMENTS STOP FOKKER LOCATED AMSTERDAM FOR AIRCRAFT DRAWINGS AND COMPONENTS STOP RESEARCH DEPARTMENT OF BATAAFSCHE PERTOLEUM MY LOCATED BADHUISWEG THREE TO FIVE AMSTERDAM STOP SURVEY METEOROLGICAL INSTITUTE LOCATED AT OSSTELIJKE HANDELSKADE AMSTERDAM FOR BOOKS OF SURVEY INTEREST STOP

TO DC VIA SIL STOP OUR NINE EIGHT
(98) STOP PART THREE STOP SURVEY KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN AMSTERDAM FOR BOOKS OF SURVEY INTEREST STOP COLONIAL INSTITUTE AMSTERDAM FOR BOOKS OF SURVEY INTEREST STOP SURVEY KONINKLIJK NEDERLANDSCHE AARDRIJKSKUNDIG INSTITUTE LOCATED RAADHUIS FOURTEEN KAMPER AMSTERDAM FOR BOOKS OF SURVEY INTEREST STOP DF OR INTERCEPT STATION LOCATED NEAR MAASSLUIS STOP WT STATION LOCATED SCHENINGEN STOP KIPP AND ZONEN LOCATED DELFT FOR ELECTRICAL INSTRUMENTS STOP RESEARCH LABORTORIE OF BATAAFSCHE PETROLEUM LOCATED DELFT STOP SURVEY ECOLE POLITECHNIQUE LOCATED DELFT FOR BOOKS OF SURVEY INTEREST STOP DUTCH WAR DEPOT ARMY DIRECTORATE LOCATED DORDRECHT STOP AVIOLANDA LOCATED PAPENDRECHT NEAR ROTTERDAM FOR GERMAN AIRCRAFT DRAWINGS AND COMPONENTS STOP NV VEREENIGTE INDUSTRIEN LOCATED ROTTERDAM LAMP MANUFACTURERS FOR RADIO COMPONENTS STOP

TO DC VIA SIL STOP OUR ONE ZERO ZERO
(100) STOP PART FIVE STOP VULCAANISCHE FABRIEK LOCATED UTRECHT FOR ASSEMBLING MOTOR CYCLES ... verder geen tekst leesbaar op NIOD kopie.

TO DC VIA SIL ELAN THURSO STOP OUR ONE ZERO ONE (101) STOP TO CNBS STOP AFTER CAPITULATION ALL CARS USED BY BS MUST HAVE PAPERS WITH AUTHORISATION AND STAMP FROM HIGHER COMMANDERS STOP REASON IS THAT BAD ELEMENTS PLAN TO LEAVE IN CARS MARKED BS AND ALLIED MARKINGS TO GERMANY STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO TWO (102) STOP AS AND WHEN THE VARIOUS WT OPERATORS ARE OVERRUN BY ADVANCING ALLIED TROOPS THEY MUST ASK TO BE PUT IN TOUCH WITH THE SPECIAL FORCES DETACHMENT REPRESENTATIVE STOP THEY WILL RECEIVE INSTRUCTIONS FROM HIM STOP

TO DC VIA SIL STOP OUR ONE ONE ONE
(111) STOP PART FOUR STOP REPEATER STATION AND TELEPHONE EXCHANGE  LOCATED COOLSINGEL FOR FOUR TWO ROTTERDAM POSTAL TELEGRAPH OFFICE LOCATED TUINLAAN SCHIEDAM ROTTERDAM STOP TOPOGRAFISCHE DIENST LOCATED FIFTEEN PRINSESSENGRACHT THE HAGUE FOR MAPS AND MAP MAKING MATERIALS STOP GLASS FACTORY AT LEERDAM SOUTH OF UTRECHT STOP NV APPARATEN FABRIEK MEAF THIRTY CROSSELAAN UTRECHT STOP CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY AND PASTEUR INSTITUTE LOCATED STEERBOSCHE ONE UTRECHT STOP UTRECHT FOR PHARMACOLOGICAL WORK STOP NV APEX LAMPEN FABRIEK LOCATED MARIAPLAATS FIFTEEN LAMP MANUFACTURERS GERMAN WL REPAIR DEPOT LOCATED UTRECHT FOR FLAK AND SEARCHLIGHT REPAIRS STOP

TO DOCTOR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SIX EIGHT
(68) STOP AAN CBS VAN BNS STOP WIL GENRAAL ADAM MEDEDEELEN DAT BIJ CHEF STAF MG KOLONEL NORD NIET BEKEND STOP ARRESTATIE BEVELEN IN HANDEN VAN SCHREUDER KOMMA MG EN ZOELEN ZIJN NIET BEVOEGD GEGEVEN STOP DIT ANTWOORD OP MIJN VRAAG GESG OF NSG STOP                                                    VERDER NAAR MEI 1945, WEEK 2.

                                                   TERUG NAAR APRIL 1945, WEEK 4.

                                                          TERUG NAAR OVERZICHT
                                                                            
  w.mugge@home.nl